2017 Een bruisend jaar voor Stichting Kanker in Beeld

1-drs-cora-honing

Afgelopen jaar heeft Stichting Kanker in Beeld zich weer vol verve ingezet om patiënten en hun naasten te laten ervaren wat creatieve activiteiten voor hen kunnen betekenen in hun verwerking van kanker. Met het bestuur heeft onze nieuwe programmamanager, Mirjam van Belzen, enthousiast en met professionaliteit creatieve expressie bij kanker in het oncologisch veld verder op de kaart gezet. Het bestuur en de programmamanager hebben acte de présence gegeven bij tal van activiteiten in het land, waaronder het jubileumconcert van het Zingen voor je Leven koor in Nijmegen, het congres en de presentatie van de vernieuwde Toolkit van Jan Taal, het jubileum van de afdeling Creatieve Therapie van het MC Leeuwarden en de opening van het ‘Kwaliteit van leven centrum’ van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam.

Bijzondere aandacht voor onze pijler ‘Schrijven voor je Leven’ leverde dit jaar een andere aanpak op die zeer succesvol bleek te zijn. De landelijke Schrijfdag werd zo goed bezocht dat we zelfs naar een ruimere locatie moesten uitwijken.

Ook de landelijke Korendag in mei in Utrecht werd goed bezocht, met in totaal 210 deelnemers. De waardering voor dit event was hoog. Maar er waren in de evaluatie ook waardevolle aandachtspunten, waaronder locatie en tijd in het jaar, die het bestuur aan het denken hebben gezet over de toekomst van de korendag.

Najaar 2017 startte het vervolgonderzoek door professor Sjaak Bloem van Nijenrode University. Dit kwalitatieve onderzoek omvatte vier groepsgesprekken met koorleden in Almere, Rotterdam, Oss en Nijmegen. Het onderzoek heeft ons meer inzicht gegeven in het waarom en de beleving van deelname aan een koor. Voorjaar 2018 vindt terugkoppeling naar de deelnemers plaats waarna de conclusies en aanbevelingen worden vertaald in het beleid van Stichting Kanker in Beeld.

Achter de schermen is dit jaar veel werk verzet om onze (financiële) administratie en projectbeheersing in een nieuw online systeem te verwerken. Met behulp van Orchestra, de aanbieder van dit systeem, zijn wij nu zodanig ingericht dat de ondersteuning door Stichting Kanker in Beeld professioneler en met een betere continuïteit kan worden gewaarborgd. De invoering van dit systeem betekende ook dat wij in december afscheid hebben genomen van TopConnect, het bureau dat onder leiding van Mariska de Zwaan, ons een aantal jaren administratief heeft bij gestaan.

Mede dankzij de giften van meerdere fondsen, stichtingen en de bijdragen van donateurs konden wij dit jaar onze ondersteuning aan de lokale activiteiten op het gebied van creatieve expressie continueren en uitbouwen. Samen met koordirigenten, vak professionals en vrijwilligers hebben we invulling en betekenis kunnen geven aan de waarde van creatieve expressie voor patiënten en hun naasten. En voor die positieve energie, kracht en saamhorigheid doen we het uiteindelijk.

Drs. Cora Honing
Voorzitter Stichting Kanker in Beeld

“De sfeer was ontspannen en daardoor durfde ik ook te delen wat ik had geschreven met anderen. Je kent elkaar niet en toch is er die verbondenheid.”

(Landelijke Schrijfdag)

Activiteiten 2017

De pijlers Zingen voor je Leven, Beelden voor je Leven, Spelen voor je Leven en Schrijven voor je Leven bewezen in 2017 opnieuw hun meerwaarde voor vele deelnemers door heel Nederland. Het landelijke korennetwerk Zingen voor je Leven telde eind 2017 dertig betrokken koren door Nederland. Door de koren werden regelmatig optredens verzorgd in hun eigen regio. De kleine Spelen voor je Leven groepen bleken nog steeds kwetsbaar daar de deelnemersaantallen aan dit initiatief ondanks alle inspanningen relatief laag bleven. De Beelden voor je Leven locaties boden veelal in inloophuizen beeldend werken aan voor mensen die met kanker zijn geconfronteerd. Schrijven voor je Leven werd afgelopen jaar flink op de kaart gezet. Allereerst door het organiseren van een landelijke Schrijfdag in maart waaraan 30 personen deelnamen en vervolgens door te werken aan de ontwikkeling van een inhoudelijk format voor deze pijler.

Hieronder volgt een greep uit onze plannen voor 2018

Stichting Kanker in Beeld zal zich komend jaar als eerste richten op de verdere uitbouw van het korennetwerk. Wij willen dat kankerpatiënten en hun naasten over het hele land gespreid toegang hebben tot een koor en dat betekent dat we het ambitieuze doel hebben om dit jaar minimaal 5 nieuwe koren te realiseren.

Met de conclusies en aanbevelingen van het kwalitatieve onderzoek uitgevoerd door professor Sjaak Bloem zullen we met de koren in het land in discussie gaan hoe we meer nieuwe patiënten en naasten enthousiast kunnen krijgen om mee te zingen.

Wat betreft de landelijke Korendag gaan we een nieuwe opzet uitproberen. Gebaseerd op de uitkomsten van de evaluatie 2017 zal dit nu in het najaar plaatsvinden. Bovendien niet meer centraal in Utrecht, maar op een drietal locaties verspreid over het land. Wij willen voor de organisatie van de dag nauwer samenwerken met de lokale koren zodat het een dag voor en door hen wordt.

Regionalisering is dan ook het leidend thema voor onze ondersteunende activiteiten. Wij verwachten dat hierdoor ook de PR en fondsenwerving in de regio een nieuwe impuls kunnen krijgen.

Een ander voorbeeld van regionalisering is een pilot met Kanker in Beeld on Tour. Met dit project willen we zorgverleners en patiënten in een ziekenhuis of gespecialiseerd oncologisch centrum kennis laten maken met het aanbod van Stichting Kanker in Beeld. Dus ter plekke meezingen met een Zingen voor je Leven koor, en ervaren wat Beelden voor je Leven, Schrijven voor je Leven en Spelen voor je Leven kunnen betekenen in de verwerking van kanker.

Daarnaast willen we met de vak professionals die creatieve beeldende therapie verzorgen in gesprek om te kijken hoe we ‘Beelden voor je Leven’ beter op de kaart kunnen zetten en hoe we het aanbod kunnen vergroten.

Wat Schrijven voor je Leven betreft zal het nieuw ontwikkelde format verder onder de aandacht worden gebracht zodat professionals die deze serie willen geven een direct inzetbare opzet tot hun beschikking krijgen.

Voor de jonge pijler Spelen voor je Leven staat een landelijke dag gepland. Doel is op een laagdrempelige en uitnodigende manier aandacht te vragen voor toneel en improvisatie als creatieve vorm van expressie bij de verwerking van kanker. Deze dag wordt in samenwerking met Stichting Chaja uitgevoerd.

Bestuurlijk betekent 2018 opnieuw een vacature. Na zes jaar (twee termijnen) gaat Jan Vos van Marken ons verlaten. Dit betekent dat er een nieuwe ‘penningmeester’ gezocht moet worden. Voor deze functie zoeken wij iemand die zich, dankzij ons nieuwe financiële administratiebureau, nog maar beperkt met klassieke penningmeesters werkzaamheden hoeft bezig te houden, maar vooral op fondsenwerving en marketing ondersteuning kan bieden.

In mei 2018 staat nog een bijeenkomst met onze Raad van Advies gepland om hen vanuit hun expertise en ervaring, actiever bij de initiatieven van Stichting Kanker in Beeld te betrekken.